Dadu Thamma Restaurant

3GXX+M5V Palagachha, West Bengal 741222, India

Dadu Thamma Restaurant

4

Ratings

40Mins

Delivery Time

Starters

7 Items

Schezwan Chicken Satay (2Pcs)

Starters

₹90.00

Chicken Lolipop (6Pcs)

Starters

₹160.00

Dry Black And Pepper Chicken (10Pcs)

Starters

₹160.00

Chicken Drumstick (3Pcs)

Starters

₹160.00

Fish Finger (10Pcs)

Starters

₹100.00

Fish Fry (2Pcs)

Starters

₹130.00

Chicken Dry Cooked

Starters

₹160.00

Kolkata Snacks

9 Items

Veg Moglai

Kolkata Snacks

₹60.00

Egg Moglai

Kolkata Snacks

₹70.00

Double Egg Moglai

Kolkata Snacks

₹80.00

Egg Chicken Moglai

Kolkata Snacks

₹100.00

Veg Chowmein

Kolkata Snacks

₹50.00

Egg Chowmein Half

Kolkata Snacks

₹40.00

Egg Chowmein Full

Kolkata Snacks

₹60.00

Chicken Chowmein Half

Kolkata Snacks

₹60.00

Chicken Chiowmein Full

Kolkata Snacks

₹90.00

Indian Sides

6 Items

Chicken Kosha (4Pcs)

Indian Sides

₹140.00

Chilli Paneer (10Pcs)

Indian Sides

₹150.00

Paneer Manchurian (10Pcs)

Indian Sides

₹150.00

Paneer Masala

Indian Sides

₹150.00

Paneer Khurchan Half

Indian Sides

₹100.00

Paneer Khurchan Full

Indian Sides

₹180.00

Chinese Sides

6 Items

Chilli Chicken (10Pcs)

Chinese Sides

₹160.00

Chicken 65 Half

Chinese Sides

₹90.00

Chicken 65 Full

Chinese Sides

₹160.00

Dragon Chicken Half

Chinese Sides

₹90.00

Dragon Chicken Full

Chinese Sides

₹160.00

Chicken Manchuiran (10Pcs)

Chinese Sides

₹170.00

Sandwich

3 Items

Veg Sandwich (2Pcs)

Sandwich

₹80.00

Paneer Sandwich

Sandwich

₹120.00

Chicken Kemma Sandwich

Sandwich

₹120.00

Pizza

0 Items

Biriyani

8 Items

Chicken Biriyani Full

Biriyani

₹160.00

Chicken Biriyani Half

Biriyani

₹90.00

Egg Biriyani Full

Biriyani

₹100.00

Egg Biriyani Half

Biriyani

₹70.00

Paneer Biriyani Full

Biriyani

₹140.00

Paneer Biriyani Half

Biriyani

₹90.00

Alu Biriyani Full

Biriyani

₹70.00

Alu Biriyani Half

Biriyani

₹50.00

Add On

2 Items

Extra Egg (1Pcs)

Add on

₹10.00

Extra Chicken

Add on

₹35.00

Cart

Empty Cart!